Gebruiksvoorwaarden2018-04-04T13:06:51+02:00

Gebruiksvoorwaarden

Deze website (“Website”) wordt u aangeboden door Ateq International BV, Luchthavenweg 81.205, 5657EA Eindhoven, Nederland („Ateq“).

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze Website. Specifieke bepalingen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie opgenomen op of beschikbaar gesteld via deze Website (de “Inhoud”), en specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden, verzenden en/of publiceren op de Website (“Gebruikersinhoud”), of op transacties verricht via deze Website. Dergelijke specifieke bepalingen kunnen gelden in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden of, wanneer en voor zover uitdrukkelijk vermeld, ter vervanging van deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van deze Website aanvaardt u expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze Website. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze Website NIET te bezoeken of gebruiken.

2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Ateq worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door de Website na plaatsing van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te bekijken. Op andere Ateq websites kunnen andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Ateq behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de Website of wijzigingen en updates met betrekking tot de Website of de Inhoud van de Website te maken.

Ateq behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de Website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.

3. Privacybeleid

Persoonsgegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de Nederlnadse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en het Privacybeleid van Ateq zoals gepubliceerd op deze Website.

4. Uitsluiting van de garantie en aansprakelijkheid voor gebreken (Disclaimers)

ALLE INFORMATIE EN GEBRUIKERSINHOUD DIE GRATIS OP DE WEBSITE TER BESCHIKKING WORDT GESTELD (IN HET BIJZONDER TEKST, BEELDEN, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) IS BESCHIKBAAR ZOALS ZIJ IS EN ZOALS ZIJ BESCHIKBAAR IS. ATEQ VOLGENS NEDERLANDSE WET SLUITEN HIERBIJ – VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN -UITDRUKKELIJK UIT ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VOOR DEFECTEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN ALGEMENE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. Ateq geeft geen garanties of verklaringen dat (i) de Website aan uw vereisten voldoet; (ii) de Website ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of dat (iii) het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de Website (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze Website) juist, volledig of betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.

Ateq is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het internet, netwerk of hosting services en garanderen niet dat de Website of de diensten die deze Website beschikbaar stelt of elektronische communicatie verzonden door Ateq vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL ATEQ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR UITGAVEN, KOSTEN OF ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, BOETE INCLUDERENDE SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET DE TOEGANG, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERS INHOUD.

6. Inhoud

Ateq is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die eigendom is van een derde partij die via een hyperlink gekoppeld is aan de Website, ongeacht of deze hyperlink wordt verzorgd door de Website of door een derde partij in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Elke link op de Website naar een andere site is niet bedoeld als goedkeuring van die andere site en er wordt geen uitspraak of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een site die aan de Website is gekoppeld en Ateq aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

7. Software afkomstig van een derde

Alle software die beschikbaar is voor het downloaden van of door deze Website is onderworpen aan de voorwaarden van elke toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst, is de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor het gebruik door eindgebruikers, het is uitdrukkelijk verboden verdere kopieën of reproducties te maken of de software verder te distribueren. GARANTIES, VOOR ZOVER DIE ER AL ZIJN, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. SPS (leverancier Philips SpeechLive diensten) NEEMT UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN ALGEMENE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

8. Auteursrechten (copyright) en handelsmerken

Auteursrechten (copyright) en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud verstrekt door SPS (leverancier Philips SpeechLive diensten), haar gelieerde bedrijven volgens § 15 AktG en/of partners (Ateq), de software voor het beheren en publiceren van de Website, het opstellen van de gegevens op de Website en de indeling, de volgorde en de rangschikking van deze Website, zijn alle eigendom van SPS en/of haar partners (Ateq) of licentiegevers. Alle rechten op de Inhoud die daarin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

PHILIPS is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips N.V.

9. Schadeloosstelling en vrijwaring

U gaat ermee akkoord dat Ateq en SPS (leverancier Philips SpeechLive diensten), haar gelieerde bedrijven volgens § 15 AktG, partners en leveranciers en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria voor advocaten en andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling, de inhoud of verzending van enig bericht, data, materiaal of enige andere Gebruikersinhoud die u op de Website plaatst of enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u. In het geval van een klacht of juridische stappen als gevolg van een bericht, of een andere Gebruikersinhoud die door u is geplaatst, behoudt Ateq zich het recht voor om uw identiteit en alle andere informatie die Ateq over u kan hebben vrij te geven.

Wanneer u een geschil heeft met een of meer gebruikers, vrijwaart u Ateq en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van vorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met dergelijke geschillen.

12. Stilleggen van de Website

We hebben het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Website of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming.

13. SPS (leverancier Philips SpeechLive diensten) producten

Deze Website kan verwijzingen bevatten naar specifieke SPS (leverancier Philips SpeechLive diensten) producten en diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn in een bepaald land. Neem contact op info@speechlive.cloud

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht onder uitsluiting van verwijzingsnormen en het VN-kooprecht.

15. Salvatorische clausule

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig is of ongeldig wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Dank u voor uw bezoek aan onze Website.

Laatste versie: 20.08.2016